ACHIEVE IMPOSSIBILITY

ท้าทาย ทุกการก่อสร้าง

Motto2-Ex-033

วิทวี คิดอย่าง "เจ้าของ"
สร้างอย่าง "เพื่อนที่รู้ใจ"

WITTAWII ผู้นำเรื่อง Design & Construction เราเป็นบริษัทที่เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ด้วยประสบการณ์มากมายเราจึงเข้าใจถึงปัญหาในด้านต่างๆ ของยุคสมัยนี้

หากคุณต้องการที่จะสร้างอาคาร อาทิ โรงแรม ตึกสูง คอนโด รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ WITTAWI  เป็นบริษัทชั้นนำที่สามารถเริ่มต้นรังสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางฟังก์ชันใช้งานในพื้นที่นั้นๆ และการก่อสร้างที่ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้เองจึงช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าจนเข้าใจถึงแก่นความต้องการของลูกค้า

จึงทำให้ WITTAWII สามารถวางแผน ออกแบบเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ และดูแลงานทุกส่วนของลูกค้าจนเป็น Partner อ่านต่อ

เทคโนโลยี

WORLD CLASS MANUFACTURING

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมาตรฐานระดับโลก
เพราะเรา "สร้าง" อย่างมืออาชีพ

บริการ

ลูกค้าของเรา

icon-2

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

icon-1

มองหาการก่อสร้างรูปแบบใหม่

icon-3

หน่วยงานราชการ

Scroll to Top
Scroll to Top