93 FACTORY

93 FACTORY

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

งานออกแบบโรงงานเย็บผ้าปักผ้าภายในซอยเอกชัย 93 มีจุดเริ่มต้นจากการที่ คุณอนันต์ ภูติกชกร ต้องการที่จะใช้พื้นที่ที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้ใช้งาน มาก่อสร้างเป็นโรงงานเพื่อขยายไลน์การผลิตของธุรกิจครอบครัว 93 FACTORY ถูกแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ประกอบไปด้วยโรงเย็บ โรงปัก และส่วนพักอาศัยของพนักงาน การออกแบบอาคารได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบ Barn House ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเปลือย และใช้เหล็กทำสีในส่วนประตูและหน้าต่าง

พื้นที่ภายในเน้นการใช้ช่องเปิดที่เป็นเหล็กฉีกเพื่อให้ตัวอาคารมีความโปร่งและระบายอากาศได้ดี ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีและสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน โดยทีมออกแบบกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับลงของระหว่างแต่ละอาคาร

ขณะที่อาคารพักอาศัยของพนักงานแบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นแบ่งออกเป็น 2 ทางเดินหลัก ซึ่งทางเดินดังกล่าวถูกวางโปรแกรมให้เป็นส่วนระบายอากาศภายในแต่ละชั้นเพื่อลดความร้อน เพิ่มความสบายและผ่อนคลายสำหรับพนักงานที่อาศัยอยู่ ซึ่งด้วยวิธีการคิดทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการสร้างนิยามที่แตกต่างให้กับโรงงานแห่งนี้บนพื้นฐานของการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อลักษณะการทำงานในแต่ละส่วนอย่างแท้จริง

 

Scroll to Top