วิศวกรรม

WITTAWII เรามีทีมวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบรู้ถึงเรื่องบ้าน
ตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงสร้างไปจนถึงตัวบ้านที่แล้วเสร็จ

การทำงานของวิศวกรรม

ด้วยการออกแบบผลงานทางสถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสมดุลด้านสุนทรียภาพองค์ประกอบด้านออกแบบ และรายละเอียดที่ต้องเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังจะต้องสัมพันธ์ไปกับการพัฒนาขั้นตอนการก่อสร้างในทุกระดับรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกล นักตกแต่งภายใน นักวิเคราะห์พลังงาน นักบริหารอาคาร (FM) และผู้รับเหมาด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ WITTAWII จึงนำเอาเทคโนโลยี ‘BIM’ (BuildingInformation Modeling) ซึ่งเป็นการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารมาใช้ในกระบวนต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างงานออกแบบงานวิศวกรรมระบบต่างๆ การเขียนแบบการประมาณราคา การบริหารโครงการ การก่อสร้างไปจนถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารและการบริหารอาคาร โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี BIM นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งระบบในทุกหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงและย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิมแต่ยังมีความแม่นยำสูงและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ส่งผลให้งานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5ee331adf5f30518365c4cfc_shutterstock_617032220

บริการ

Scroll to Top