We act like "Partner"

วิทวี คิดอย่าง "เจ้าของ" สร้าง อย่าง "เพื่อนที่รู้ใจ"

We act like "Partner"

WITTAWII ผู้นำเรื่อง Design & Construction เราเป็นบริษัทที่เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ด้วยประสบการณ์มากมายเราจึงเข้าใจถึงปัญหาในด้านต่างๆ ของยุคสมัยนี้

หากคุณต้องการที่จะสร้างอาคาร อาทิ โรงแรม ตึกสูง คอนโด รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ WITTAWI  เป็นบริษัทชั้นนำที่สามารถเริ่มต้นรังสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางฟังก์ชันใช้งานในพื้นที่นั้นๆ และการก่อสร้างที่ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้เองจึงช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าจนเข้าใจถึงแก่นความต้องการของลูกค้า

จึงทำให้ WITTAWII สามารถวางแผน ออกแบบเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ และดูแลงานทุกส่วนของลูกค้าจนเป็น Partner

ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกปัญหา

FOLLOW US

WITTAWII CO.,LTD. (ชั้น 2)

เลขที่ 22 ซอย เพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ฝ่ายขาย :
Call Center : 095-881-7887
สนง.ใหญ่ : 02-026-3213
E-mail : support@wittawii.com

Copyright © 2018 WITTAWII.COM, All Rights Reserved