PBS CENTER

PBS CENTER

ความต้องการลูกค้า

ปรับปรุงผังอาคารโรงเรียนขึ้นใหม่ ด้วยผังเดิมของพื้นที่ที่มีลักษณะกว้างและลึก

 

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

ในการก้าวเข้าสู่ความเป็น ‘ประชาคมอาเซียน’ ที่กำลังจะมาถึง อาจารย์ชัยยศ ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา จึงมีความคิดที่จะปรับปรุงผังอาคารโรงเรียนขึ้นใหม่ ด้วยผังเดิมของพื้นที่ที่มีลักษณะกว้างและลึก ทำให้ถูกอาคารเรียนชั้นประถมบดบังพื้นที่ด้านหลังอยู่ ทีมออกแบบจึงนำเสนอเรื่องการออกแบบอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อแทนที่อาคารเรียนหลังเดิม โดยมีแนวคิดหลักคือการสร้างพื้นที่ให้สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการเป็นศูนย์รวมความรู้แห่งใหม่และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของโรงเรียนเพื่อให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้

หลังจากการจากการผสานเงื่อนไขทางด้านบริบทต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงนำไปสู่การสังเคราะห์ ตีความ และสร้างสรรค์อาคารเรียน PBS CENTER หลังนี้ขึ้น ภายในตัวอาคารมีการวางพื้นที่ใช้สอย ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม สหกรณ์ E-CLASSROOM และสำนักงานส่วนกลาง

ขณะเดียวกัน ทีมออกแบบได้สร้างจุดนำสายตาด้วยการยื่นอาคารส่วนห้องประชุมออกมาจากตัวอาคาร 15 เมตร มีการใช้เสารับด้านริมอาคารและไม่มีเสากลางเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่และผู้สัญจรผ่านไปมาสามารถมองผ่านไปถึงส่วนด้านในของโรงเรียนได้

Scroll to Top